Haber Detayı
27 Nisan 2021 - Salı 22:35
 
Masonların Amacı Ne?
Türkiye'de Masonluk...
KÜLTÜR Haberi
Masonların Amacı Ne?

Masonların Amacı Ne?

 


Mason Ne Demek?

 

Gündem Mason kelimesi Fransızcada duvar ustası anlamındaki maçondan gelmektedir. Masonluğun son iki yüzyıllık geçmişi genel olarak bilinmekle birlikte daha önceki dönemlere ait tarihi sırlar vardır.

Masonlar ameli ve kabul edilmiş olmak üzere iki şekilde anılır. XVII. yüzyılın sonlarında kabul edilmiş masonların sayısı giderek arttı ve kendilerine tarihi kökler kazandırmak için eski tarikatların ve şövalye topluluklarının mistik ayin usullerini benimsemeye başladılar. Kudüs’teki Süleyman Mabedi masonluk mesleğinin başlangıcı olarak benimsenirken, bu mabedin mimarı olduğu kabul edilen Hiram Usta da masonluğun piri olarak kabul edilmiştir.

1717’de Londra’da dört büyük mason locası'nın birleşmesiyle Londra Büyük Locası kuruldu. Bundan sonra toplumsal hayatta giderek önemli bir konum kazanan masonluk İngiliz kraliyet ailesinin ve Anglikan kilisesinin desteğini de alıp, hızla büyüdü, bir taraftan da İngiliz sömürgeciliğine paralel olarak dünyanın birçok bölgesine yayıldı. Masonluğun günümüzde de geçerli olan temel kanunları 1723’te rahip James Anderson tarafından hazırlanmıştır.

Masonluk, XVIII. yüzyılın başlarında siyaset dışı olmaktan uzaklaştı. Bunun neticesinde Fransız masonları 1789 Fransız İhtilâli’nde etkili oldular.

Masonluğun hürriyet-eşitlik-kardeşlik ilkeleri Fransız İhtilâli’nde mesajı oldu. Loca yapılanmasındaki biraderlik ve sembolizmden hiyerarşik derecelenmeye geçildi. Aynı zamanda masonluk, İskoç ve York geleneği olarak iki kola ayrıldı. İskoç kolu Fransız, York kolu Anglo-Sakson idi. Anglo-Sakson masonluğu daha sonraları kendi içinde İskoç, İrlanda ve İngiliz localarına ayrıldı.

XIX ve XX. yüzyıllarda Anglo-Sakson masonluğu İngiltere Krallığı’nın da himayesinde Amerika, Kanada, Hindistan, Afrika ve Kuzey Avrupa’da siyasi içerikli olarak, Fransız kolu ise Avusturya-Macaristan, İspanya, Portekiz, İtalya, Ortadoğu ve Latin Amerika’da yayıldı. XIX. yüzyılın sonlarında bu iki kol inanç hususunda farklı düşündükleri için birbirinden ayrıldı. 1877’de Fransız Büyük Doğu Locası üyelik için Allah’a imanın gerekli olmadığını savundu.
 

Masonluk Nedir, Nasıl Mason Olunur?

 
Masonluk ilk başlarda sadece hıristiyanlara ait bir yapılanmayken XIX. yüzyıl itibariyle yahudiler, müslümanlar ve diğer din mensupları da bu örgütlenmeye alınmaya başladı. Ayrıca masonluğun bir din olduğu yönünde söylemler de vardı. 1738’de Papa XII. Clement masonluğu din dışı ilan etti. Bu anlayış 1902’ye kadar diğer papalar tarafından da kabul gördü.

Protestan ve Ortodoks dünyasında ise katı bir tutum söz konusu değildi. Amerika’daki bazı Lutheryan ve Metodist kiliseler de masonluğun içinde kilise dışı deist bir iman ve ahlak sistemi bulundurduğunu, bunun hıristiyan inancıyla bağdaşmadığını duyurmuşlardı.

Masonluk çarlık Rusya’sında ise yasaklanmış, komünizm döneminde de burjuva kapitalizminin bir kurumu sayılıp, faaliyetlerine izin verilmemişti.

Günümüzde dünya çapında 6 milyon civarında mason bulunmaktadır. Masonluk öğreti ve ritüellerinin üç yüzyıla yakın bir süredir değişmeden geldiği öne sürülür. Genel olarak Masonlar Tanrı’ya, Tanrı’nın evrenin ulu mimarı olduğuna ve ölümden sonra bir hayatın bulunduğuna inanırlar. Masonlar, hayatın her döneminde kendi aralarında yardımlaşırlar.

Hiyerarşide en alt derece olan çıraklık, çocuklukla sembolize edilmiştir. Gençlikle sembolize edilen ikinci derece adayına, kalfalık dönemine daima sebat tavsiye edilir, sanata ve bilime yönlendirilir. Üçüncü derece ise ustalıkla sembolize edilir. Bu üç dereceye remzi dereceler, 4 ve 33. derecelere de felsefi dereceler denir. Masonlar birbirlerine birader, mason olmayanlarda da harici derler.
 

33. Derece Mason

 
Çıraklık, kalfalık ve ustalık şeklinde üç aşamalı bir yapılanma vardır ve 33. derecede son bulur. Çıraklık, kalfalık ve ustalık derecesinde ve bunun üzerindeki otuz üçe kadar olan her derecede sınıflar ve sembolik isimleri bulunur.
 
Tekris Olmak Ne Demek?
 
Masonluğa sadece belli bir meslek sahibi ve mesleğinde başarılı yetişkin erkek üyeler kabul edilirken, son zamanlarda kadınların da mason locaları kurma girişimleri olmuştur.

Tekris adı verilen masonluğa giriş ayin ve merasimleri farklı geleneklerde bazı değişiklikler gösterir. Kişi tekrise hazırlanırken önce üzerindeki bütün madenleri çıkarır; ardından lamba, kum saati, tuz, kükürt vb. sembollerin olduğu bir odada tek başına bırakılır. Bu esnada sorumluluklarıyla ilgili soruya cevabı ile vasiyetnamesini yazması istenir. Bazı elbiselerini çıkardıktan sonra gözleri bağlı olarak mabede alınır ve kılıçla tekris edilir. Masonluğun bütün geleneklerine ve esaslarına gönüllü uyacağına ve masonluk sırlarını ifşa etmeyeceğine dair inandığı kutsal kitap üzerine yemin eder ve locanın bütün faaliyetlerine ve toplantılarına devam edip, belli aşamalardan geçip 33. derece masonluğa kadar yükselebilir.

Masonlar büyük toplantı yapmaz en az yedi kişiden oluşacak localar halinde faaliyette bulunur. Yeni bir locanın kurulması büyük locanın iznine tabidir. Yönetici her yıl gizli oyla seçilir. Bütün locaların başkanı üstad-ı muhteremdir.
Türkiye'de Masonluk
 
İstanbul’da ilk mason locası 1720’de Galata’da açıldı. Bu tarihlerde Yirmisekiz Çelebizâde Mehmed Said Paşa ile Türk matbaacılığının kurucusu İbrahim Müteferrika’nın ilk Osmanlı masonları olduğu iddia edilmişse de bu iddiadan öteye geçmemiştir. Osmanlılar, bu dönemlerde masonluğu gayri müslimlerin kendilerine has bir cemiyeti olarak görüyordu.

II. Meşruiyet’in ilânı ile birlikte yeni düzende kendilerine yer bulmak isteyen binlerce kişi, Meşrutiyet’in arka planında masonların bulunduğu kanısı ile kendilerinin de mason olduğunu söylemeye başladı.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Arap devletlerinde ve diğer İslâm ülkelerinde masonluk siyonizm hareketleri ve özellikle İsrail Devleti’nin kuruluşuyla ilişkilendirildi. Günümüzde başta Mısır olmak üzere bazı ülkelerde Lions ve Rotary kulüp gibi dernekler adı altında toplandıkları söylenmektedir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Megali İdea Projesi Nedir?


Senedi İttifak Magna Carta
Kaynak: Editör: S Çndk
Etiketler: Mason nedir ve kimlere denir, Tekris olmak ne demek, Mason ne Demek, türkiye'de masonluk, 33. derece mason,
Yorumlar
Haber Yazılımı